Dự án: Pijico.

Địa điểm: Sóc Trăng.

Khách hàng: Công ty Pijico.

Qui mô: Văn phòng hiện đại.