Dự án: Tượng Phật.

Địa điểm: Cần Thơ.

Qui mô: Thiết kế tượng Phật.