Dự án: Shop.

Địa điểm: Mậu Thân – Cần Thơ.

Khách hàng: Zen Shop.

Qui mô: Cửa hàng quốc áo.