Dự án: Văn phòng.

Địa điểm: Tân An – Cần Thơ.

Khách hàng: Văn Phòng Ban An Toàn Giao Thông Thành Phố Cần Thơ.

Qui mô: Văn phòng hiện đại.