Dự án: Trường học.

Địa điểm: trường Phan Ngọc Hiển..

Khách hàng: Trường Phan Ngọc Hiển.

Qui mô: Trường Phan Ngọc Hiển.