Dự án: Nhà phố.

Địa điểm: Lộ Ngân Hàng – Cần Thơ.

Khách hàng: Bác sĩ Trình.

Qui mô: Nhà phố hiện đại.