Dự án: Hotel.

Địa điểm: KDC Hồng Loan – Cần Thơ.

Khách hàng: Hồng Loan.

Qui mô: Khách sạn hiện đại.